Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Bài cần đọc: "Vai trò của xếp hạng và đánh giá"

Bài ấy ở đây.

Mặc dù việc xếp hạng và đánh giá đang được nhắc tới ở đây là dành cho doanh nghiệp, nhưng về mặt phương pháp thì xếp hạng doanh nghiệp với xếp hạng trường đại học cũng giống nhau mà thôi.

Đưa vào để lưu và khỏi quên, còn bình luận, diễn giải và tìm cách sử dụng thì sẽ là khi khác, khi có thêm một chút thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét