Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Kết quả xếp hạng của Webometrics Tháng 7/2008: MỚI!!!

Bạn có biết về Webometrics, phải không? Vậy bạn cũng biết là họ mới công bố kết quả xếp hạng lần 2 của năm 2008 chứ? Dưới đây là bài viết của họ để giới thiệu kết quả lần này. Nói tóm tắt: Cũng như các hệ thống xếp hạng khác, các phương pháp và kỹ thuật thu thập số liệu để xếp hạng của họ lại vừa thay đổi. Vậy nếu bạn muốn có trường của bạn có vị trí cao trong bảng xếp hạng của họ, xin vui lòng đọc kỹ bài đọc dưới đây (đã được dịch song ngữ - well, rough translation, done at one sitting) để hỗ trợ những người nào có trình độ tiếng Anh chưa vượt quá trình độ B2 của CEF (tức khoảng 5.5 - 6.0 IELTS). Read, and enjoy!!! (Chỉ một yêu cầu: khi sử dụng, xin ghi nguồn, và dịch giả: Vũ Thị Phương Anh, ĐHQG-HCM!)<br />
-----
Since 2004, the Ranking Web is published two times (January & July) per year. This ranking has the largest coverage with more than 16,000 Higher Education Institutions worldwide listed in the Directory. Web presence measures the activity and visibility of the institutions and it is a good indicator of impact and prestige of universities. Rank summarizes the global performance of the University, provides information for candidate students and scholars, and reflects the commitment to the dissemination of scientific knowledge.

Từ năm 2004 đến nay, Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng của mình 2 lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng Bảy. Hệ thống xếp hạng này có độ bao phủ lớn nhất trong tất cả các bảng xếp hạng, với tổng số trên 16,000 trường đại học trên khắp thế giới được nêu trong danh bạ. Sự hiện diện trên trang Web (web presence) của các trường được đo lường bằng các hoạt động và khả năng nhận diện của các trường, và đây là một chỉ báo tốt để đo lường sự tác động cũng như uy tín của trường đại học. Thứ hạng trong bảng xếp hạng của Webometrics tóm tắt hoạt động toàn cầu của trường đại học, cung cấp thông tin cho các sinh viên tiềm năng và các học giả, và phản ánh sự cam kết đối với việc phổ biến thông tin khoa học.

We intend to motivate both institutions and scholars to have a web presence that reflect accurately their activities. If the web performance of an institution is below the expected position according to their academic excellence, university authorities should reconsider their web policy, promoting substantial increases of the volume and quality of their electronic publications.

Mục tiêu của chúng tôi là nhằm động viên các trường đại học cũng như các học giả tạo ra một sự hiện diện trên trang Web sao cho phản ánh được một cách chính xác hoạt động của họ. Nếu hoạt động trên trang web của một trường thấp hơn vị trí mong đợi của nhà trường dựa trên sự xuất sắc về học thuật của mình, thì lãnh đạo nhà trường cần xem xét lại chính sách về trang web của mình, và động viên sự gia tăng đáng kể về khối lượng cũng như chất lượng của việc công bố các ấn phẩm điện tử của mình.

Những thay đổi lớn

Chúng tôi đã áp dụng một chính sách đặt tên mới sử dụng chữ viết thường cho các trang web đã được liệt kê để cải thiện độ dễ đọc. Chúng tôi cũng đang cố gắng đưa thêm hoặc sửa chữa lại các chữ cái và các dấu đặc biệt, vì thế chúng tôi rất mong trong thời gian này quý vị kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa.

Major changes
We have adopted a new naming policy using lowercases for the listed sites in order to improve readability. We are working on adding or correcting the lost special characters and accents, so we kindly ask for your patience in the meantime.


Cơ sở dữ liệu về các trường đại học mà chúng tôi có đã được cải thiện và cập nhật, với thêm 3,000 đề mục mới hoặc được sửa chữa, trong đó có cả việc đưa vào tất cả các tên tiếng Anh của các trường đại học của Ba Lan. Nếu bạn thấy rằng đơn vị của bạn không có trong danh mục được liệt kê, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một thư điện tử để chúng tôi có thể đưa thêm vào trong phiên bản cập nhật.

The database has been completely revised and updated with about 3,000 entries added or corrected, including English names for all the universities of Poland. If you see that your institution is not already listed, please feel free to send us an email so we can add it to the updated version.

Chúng tôi cũng có đưa thêm vào một "khu vực" mới được gọi là thế giới Ả Rập (với các tên miền có đuôi dz, bh, km, dj, eg, er, iq, jo, kw, lb, ly, mr, ma, om, ps, qa, sa, so, sd, sy, tn, ae, ye), khu vực này được tạo ra để chỉ vùng Trung Đông (không kể Iran bây giờ đã được chuyển sang khu vực Châu Á)và Bắc Phi.

A new "region" has been introduced that it is called Arab World (dz, bh, km, dj, eg, er, iq, jo, kw, lb, ly, mr, ma, om, ps, qa, sa, so, sd, sy, tn, ae, ye), which is meant to cover the Middle East (excluding Iran which is now transferred to Asia) and North Africa.

Còn về phương pháp xếp hạng thì chỉ báo Scholar đã được tính toán lại, và bây giờ chỉ số này được thu thập từ điểm trung bình giữa số liệu tổng và số liệu của giai đoạn 2001-2008. Do một số trục trặc kỹ thuật nên yếu tố G cho 1000 trường đại học đầu tiên không được xem xét đến để tính chỉ báo nhận diện, nhưng trong lần công bố kết quả tới chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng.

Regarding ranking methodology, the Scholar indicator has been recalculated, so it is now obtained from the mean between total figures and those for the period 2001-2008. Due to some technical problems the G-factor for the first 1,000 universities is not yet taken into account for the visibility indicator, but we intend to use it in the next edition.

Về các thực tiễn tồi (bad practices)
Việc sử dụng các nông trại liên kết (link farms) và các liên kết trả lại (paidback links) để cải thiện vị trí xếp hạng trong Webometrics là điều không thể chấp nhận vì đây không phải là một cách làm mang tính hàn lâm và nó phản lại với chính mục đích của hệ thống xếp hạng của chúng tôi. Những trường nào có áp dụng các thực tiễn này không có chỗ trong hệ thống xếp hạng này và sẽ không được liệt kê trong những lần công bố kết quả tiếp theo. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên để xem xét sự đúng đắn trong các dữ liệu mà chúng tôi thu thập được
.

Regarding bad practices
The use of link farms and paid backlinks to improve the position in our Webometrics Rankings is not aceptable as this is a non academic practice and it is contrary to the aims of this Ranking. The involved institutions does not have a place in our Ranking and will not be classified in future editions. Random checks are made to ensure the correcteness of the data obtained.

Ghi chú
Phần có tên gọi là "Ghi chú" cung cấp thông tin về các trường có cách đặt tên không tốt, kể cả việc có các tên miền trùng lắp. Nếu tên của một trường có kèm thêm một con số thì quý vị sẽ tìm thấy một lời nhận xét trong mục Ghi chú.


Notes
The section called Notes is providing information about institutions with bad naming practices, including duplicate domains. If a number appears after the name of the university you will find the corresponding detailed comments at the Notes section

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét