Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Tiêu chuẩn, tiêu chí, chuẩn mực

Trong cuộc tranh luận về đại học đẳng cấp quốc tế và chất lượng trường đại học, những cụm từ sau đây thường được sử dụng: tiêu chuẩn (quốc tế), tiêu chí (chất lượng), chuẩn mực (quốc tế), giá trị (đại học). Nhưng dường như những từ này chỉ được dùng theo thói quen (nghe thuận tai là được) mà chưa được định nghĩa rõ ràng, và vì vậy đôi khi tạo ra những khó khăn trong việc trao đổi ý kiến, và những tranh cãi không cần thiết. Để giúp cho các cuộc tranh luận này được dễ dàng hơn, dưới đây là những giải thích các từ tương đương của các từ nói trên trong tiếng Anh.

Theo từ điển Mariam-Webster (online:www.merriam-webster.com), thì sự khác biệt giữa standard (tiêu chuẩn) và criterion (tiêu chí) như sau:

"standard applies to any definite rule, principle, or measure established by authority "

"criterion may apply to anything used as a test of quality whether formulated as a rule or principle or not (questioned the critic's criteria for excellence)".

Trong khi đó, norm (chuẩn mực) có khi cũng được dùng với nghĩa tiêu chuẩn mẫu mực (model, authoritative standard), nhưng thông thường hơn là những nghĩa sau:

"a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide, control, or regulate proper and acceptable behavior"

hoặc "average, as (a): a set standard of development or achievement usually derived from the average or median achievement of a large group (b): a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group (c): a widespread or usual practice, procedure, or custom

(với những nghĩa này, có thể dịch là 'thông lệ', hoặc 'kiểu mẫu' vv)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét