Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Pitfalls that can be encountered when asking questions in a survey (Seeing Through Statistics - STS)

(STS p38)

Many pitfalls can be encountered when asking questions in a survey or experiment. Here are some of them:

1. Deliberate bias (cố tình thiên vị)
2. Unintentional bias (vô tình thiên lệch)
3. Desire to please (muốn làm hài lòng)
4. Asking the uninformed (hỏi người không biết)
5. Unnecessary complexity (vô cùng rắc rối)
6. Ordering of questions (thứ tự sắp xếp)
7. Confidentiality and anonymity (bí mật khuyết danh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét