Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Quotable quotes on habits

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.

Tính cách hình thành từ những việc làm thường xuyên. Sự xuất chúng, vì thế, chẳng qua là một thói quen. (translation by PA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét