Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Bài tập Thống kê ứng dụng

(trích trong chương 1 Seeing through statistics)
*8. Suppose you have a choice of two grocery stores in your neighborhood. Because you hate waiting, you want to choose the one for which there is generally a shorter wa cit in the check in line. How would you gather information to determine which one is faster? Would it be sufficient to visit each store once and time how long you had to wait in line? Explain.
*8. Giả sử ở khu vực bạn ở có hai tiệm tạp hóa. Vì không thích chờ đợi nên bạn muốn chọn tiệm nào ít phải chờ hơn. Làm sao bạn có thể thu thập thông tin thể xác định nơi nào tốt hơn? Đến mỗi tiệm một lần và tính thử xem phải chờ bao lâu đã đủ chưa? Hãy giải thích.

*9. Suppose researchers want to know whether smoking cigars increases the risks of esophageal cancer.
a. Could they conduct a randomized experiment to test this? Explain.
b. If they conducted an observational study and found that cigar smokers had a higher rate of esophageal cancer than those who did not smoke cigars, could they conclude that smoking cigars increases the risk of esophageal cancer? Explain why or why not?

*9. Giả sử các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem việc hút thuốc có làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư cuống họng không.
a. Có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm theo xác xuất để kiểm tra điều này không? Tại sao?
b. Nếu tiến hành một nghiên cứu quan sát và thấy rằng những người hút thuốc có tỷ lệ ung thư cao hơn những người không hút thuốc, có thể kết luận rằng hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư cuống họng không? Hãy giải thích.


*13. Suppose you have 20 tomato plants and want to know if fertilizing them will help them produce more fruit. You randomly assign 10 of them to receive fertilizer and the remaining 10 to receive none. You otherwise treat the plants in an identical manner.
a. Explain whether this would be observational study or a randomized experiment.
b. If the fertilized plants produce 30% more fruit than the unfertilized plants, can you conclude that fertilized caused the plants to produce more? Explain.

*13. Giả sử bạn có 20 cây cà chua và cần biết nếu bón phân thì có làm tăng năng suất không. Bạn phân nhóm ngẫu nhiên (xác suất) 10 cây có bón phân và 10 cây không bón phân. Cả 20 cây này đều được đối xử như nhau trên các bình diện khác.
a. Hãy giải thích đây là nghiên cứu quan sát hay nghiên cứu xác suất?
b. Nếu cây đượ c bón phân có năng suất cao hơn 30%, có thê kết luận là điều này do bón phân không? Tại sao?

*15. National polls are often conducted by asking the opinions of a few thousand adults nationwide and using them to infer the opinions of all adults in the nation. Explain who is in the sample and who is in the population for such polls.

*15. Các cuộc điều tra cấp quốc gia thường được thực hiện bầng cách hỏi ý kiến vài ngàn người trên cả nước. Như vậy ở đây ai là mẫu và ai là dân số.

*17. Suppose a study first asked people whether they meditate regularly and then measured their blood pressures. The idea would be to see if those who meditate have lower blood pressure than those who do not do so.
a. Explain whether this would be an observational study or a randomized experiment.
b. If it were found that meditators had lower-than-average blood pressures, can we conclude that meditation causes lower blood pressure? Explain

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét