Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Các địa chỉ web cho những người đang tập tành nghiên cứu theo phương pháp thống kê

http://janda.org/c10/syllabus/index.htm

Đây là đường dẫn đến môn học về phương pháp thống kê căn bản được áp dụng trong nghiên cứu chính trị học. Nội dung môn học bao gồm những vấn đề sau:

I. QUANTITATIVE ANALYSIS IN POLITICAL RESEARCH

II. USING COMPUTERS IN QUANTITATIVE ANALYSIS

III. DESCRIBING A SINGLE VARIABL: Univariate Statistics

IV. MEASURING RELATIONSHIPS: Two Continuous Variables

V. STATISTICAL INFERENCE: Elementary Probability & Sampling Theory

VI. TESTING HYPOTHESES: Tails and Errors

VII. TESTING HYPOTHESES: One Nominal and One Interval Variable

VIII. MODELING RELATIONSHIPS: Multiple Continuous Variables

IX. TESTING AND MEASURING RELATIONS: Discrete Variables

X. REVIEW FOR FINAL EXAMINATION

---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét