Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Learning outcomes (chuẩn đầu ra) của môn học Thống kê ứng dụng nhập môn

Môn Thống kê ứng dụng nhập môn nhằm trang bị cho người học các kỹ năng sau:
1. tóm tắt và trình bày số liệu sẵn có sao cho thể hiện được tính quy luật và bản chất của hiện tượng được quan sát --> thống kê mô tả
2. thu thập hoặc tạo ra số liệu mới về một hiện tượng cần quan sát để bộc lộ bản chất của hiện tượng --> thiết kế các nghiên cứu định lượng (kỹ năng này sẽ được củng cố về mặt lý luận trong môn học Nghiên cứu khoa học giáo dục)
3. diễn giải ý nghĩa số liệu dựa trên mẫu nhỏ để rút ra quy luật của tổng thể --> thống kê suy diễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét