Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Quotable quote - teamwork

"The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual." (“Thành tựu của một tổ chức là tổng hòa các nỗ lực chung của mỗi cá nhân trong tổ chức.”) Vince Lombardi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét